Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van CrossFit 7 Mountains ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van CrossFit 7 Mountains en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Artikel 1 – Algemeen

 1. Na inschrijving via het inschrijfformulier bij CrossFit 7 Mountains wordt de ingeschrevene lid van CrossFit 7 Mountains. De ingeschrevenen hierna te noemen: “De Sporter” verklaart zich akkoord met de inschrijving en regels zoals hieronder staat beschreven.
 2. Minderjarigen ( onder de 16 jaar) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring van de ouders of toeziend voogd te retourneren aan CrossFit 7 Mountains.
 3. Bij minderjarige kinderen is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht.


Artikel 2 – Aansprakelijkheid

 1. De Sporter verklaart hierbij dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen rekening en risico. Derhalve zullen alle kosten van enig ongeluk, ongeval en/of letsel in de ruimste zin des woord geheel door hem/haar worden gedragen.
 2. De Sporter is zich er van bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van de sport risico’s met zich brengen en dat hij/zij eventuele schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen rekening en risico is.
 3. De Sporter is geheel en alleen aansprakelijk voor schade die hij of zij door schuld of opzet (waaronder ook nalatigheid) toebrengt aan derden, aan de apparatuur van CrossFit 7 Mountains, of aan andere eigendommen en/of gebruiksvoorwerpen van CrossFit 7 Mountains, of van derden in de ruimste zin des woord.
 4. CrossFit 7 Mountains en/of haar leiding en instructeurs zijn niet aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van goederen van leden noch voor persoonlijke of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade. De Sporter zal CrossFit 7 Mountains en/of haar leiding en instructeurs geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.


Artikel 3 – Wanprestatie en overmacht

 1. De Sporter is bekend met de gedragsregels die gelden voor CrossFit 7 Mountains die op de poster vermeld staan. De Sporter is verplicht om zich tijdens iedere activiteit met de CrossFit overeenkomstig de Gedragsregels te gedragen.
 2. Bij misdraging van de Sporter of ander een lid van CrossFit 7 Mountains, waaronder het overtreden van de Gedragsregels, is de leiding bevoegd de Sporter c.q. de desbetreffende persoon te verwijderen en diens verbintenis met CrossFit 7 Mountains eenzijdig op te zeggen, zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.


Artikel 4 – Lessen

 1. De abonnementsvorm van CrossFit 7 Mountains is gebaseerd op een maandelijkse cyclus. Indien er afwezigheid is door welke omstandigheid dan ook is het niet mogelijk om de lessen mee te nemen naar de daarop volgende maand en bestaat geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 2. CrossFit 7 Mountains behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
 3. De lessen van CrossFit 7 Mountains zullen in vakantieperiodes en op officiële en erkende feestdagen zonder recht op restitutie of compensatie mogelijk volgens een aangepast rooster verlopen of zal CrossFit 7 Mountains gesloten zijn. Indien gebruik wordt gemaakt van een aangepast rooster zal bekend worden gemaakt via e-mail, Facebook en op de internetsite. CrossFit 7 Mountains behoudt zich het recht geplande lessen uit te stellen of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit 7 Mountains te gering aantal deelnemers, vakantie, ziekte verzuim van de instructeur, enig vorm van overmacht of andere door CrossFit 7 Mountains te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
 4. Bij langdurige afwezigheid van een instructeur van CrossFit 7 Mountains zal CrossFit 7 Mountains geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.


Artikel 5 – Ontbinding/opzegging en wijzigingen

 1. Een lidmaatschap en rittenkaart van CrossFit 7 Mountains is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan derden.
 2. Het abonnement heeft één (1) maand opzegtermijn.
 3. Het abonnement loopt stilzwijgend door voor onbepaalde tijd, behoudens schriftelijke opzegging. Een opzegging is reeds van toepassing op de periode van één (1) maand na de ontvangstdatum van deze schriftelijke opzegging.
 4. Opzegging dient uitsluitend schriftelijk aan het correspondentieadres of per email onder het kenmerk ‘opzegging’ te geschieden. CrossFit 7 Mountains is niet verantwoordelijk voor ontvangst van de opzegging.


Artikel 6 – Betalingstermijn/incasso

 1. Het bij inschrijving overeengekomen lesgeld kan door CrossFit 7 Mountains eenmaal per jaar worden verhoogd.
 2. Het lesgeld moet in de twee weken van ieder nieuw kwartaal worden overgemaakt. Indien er sprake is van maandelijkse betaling, dan moet het lesgeld in de eerste week van iedere nieuwe kalendermaand automatisch worden overgemaakt.
 3. Het innen van achterstallige lesgelden kan worden belast met administratie- en portokosten.
 4. Het lesgeld is ook verschuldigd indien De Sporter, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien de Sporter hiertoe expliciet de toestemming van de CrossFit 7 Mountains heeft verkregen nadat De Sporter hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit 7 Mountains.

 1. Mocht CrossFit 7 Mountains de betaling niet, c.q. niet tijdig of geheel ontvangen, ongeachte welke omstandigheid, staat het CrossFit 7 Mountains vrij om de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle door CrossFit 7 Mountains gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten zullen op De Sporter worden verhaald. De Sporter is geheel en volledig verantwoordelijk voor correcte betaling van de verschuldigde gelden voor het lidmaatschap bij CrossFit 7 Mountains. Daarnaast kan de sporter bij uitblijven van betaling, de toegang tot de lessen worden ontzegd.


Artikel 7 – Lidmaatschap,termijn

 1. Een lidmaatschap bij CrossFit 7 Mountains gaat in na ondertekening van het inschrijfformulier en is altijd minimaal voor de duur van 2 maanden. De rittenkaart is 6 (zes)maanden geldig.
 2. Het vooraf aankopen van één geldige rittenkaart is een voorwaarde om te mogen deelnemen aan de lessen.


Artikel 8 – Personal training

 1. Wanneer de sporter om welke reden dan ook niet in de gelegenheid is om deel te nemen aan zijn of haar personal training sessie, dient dit 24 uur voorafgaand aan de sessie telefonisch of per email kenbaar te worden gemaakt. Indien afmelding niet op tijd plaatsvindt, zal de training in rekening worden gebracht.


Artikel 9 – Privacy

 1. U stemt ermee in dat uw gegevens door CrossFit 7 Mountains worden opgeslagen. CrossFit 7 Mountains verklaard hierbij dat deze gegevens niet kenbaar worden gemaakt aan derden. Dit in overeenstemming met de privacywetgeving.


Artikel 10 – Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten aangegaan met CrossFit 7 Mountains is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zoals deze ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het lid en CrossFit 7 Mountains zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar CrossFit 7 Mountains gevestigd is.